باغ بارون زده

پخش آنلاین   تعداد پخش:5747

« ﺗﺮاﻧﻪ : باغ بارون زده

‫« آﻟﺒﻮم : ﺗﺎك

‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : اردﻻن ﺳﺮاﻓﺮاز

‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : اﻳﻤﺎن ﻓﺮوﺗﻦ

‫ﻣﻦ از ﺻﺪاي ﮔﺮﻳﻪي ﺗﻮ

‫ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﺑـﺎرون رﺳﻴﺪم

‫ﺗﻮ ﭼﺸﺎت ﺑﺎغ ﺑﺎرون زده دﻳﺪم

‫ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻳﻪ ﺑﺎﻏﻪ

‫ﺗـﻮ ﻏـﺮﺑﺖ ﻏﺮوب ﭘﺎﻳـﻴﺰ

‫ﻣﺜﻞ ﻣﻦ از ﻳﻪ درد ﻛﻬﻨﻪ ﻟﺒﺮﻳﺰ

‫ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮي ﻛﺎهﮔِﻞ و ﺧﺎك

‫ﻋـﻄـﺮ ﻛـﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻧﻤﻨﺎك

‫زﻧﺪه ﻣﻴﺸﻪ

‫ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮي ﺧﺎك و ﺑﺎرون

‫ﻋـﻄـﺮ ﺗـﺮﻣﻪ و ﮔﻼﺑﺪون

‫زﻧﺪه ﻣﻴﺸﻪ

‫ﺗـﻮ ﻣﺜﻞ ﺷـﻬﺮ ﻛﻮﭼـﻴﻚ ﻣﻦ

‫ﻫـﻨﻮز ﺑـﺮام ﺧـﺎﻃـﺮه ﺳﺎزي

‫ﻫﻨﻮزم ﻗﺒﻠﻪي ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻤﺎزي

‫‫‪‫ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﺎد ﺑﺎزي ﻣﻦ

‫ﺗـﻮ ﻛﻮﭼـﻪﻫﺎي ﭘـﻴﺮ و ﺧﺎﻛﻲ

‫ﻫﻨﻮزم ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻋﺰﻳﺰ و ﭘﺎﻛﻲ

‫ﻣﻦ از ﺻﺪاي ﮔﺮﻳﻪي ﺗﻮ

‫ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﺑـﺎرون رﺳﻴﺪم

‫ﺗﻮ ﭼﺸﺎت ﺑﺎغ ﺑﺎرون زده دﻳﺪم

‫ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻳﻪ ﺑﺎﻏﻪ

‫ﺗـﻮ ﻏـﺮﺑﺖ ﻏﺮوب ﭘﺎﻳـﻴﺰ

‫ﻣﺜﻞ ﻣﻦ از ﻳﻪ درد ﻛﻬﻨﻪ ﻟﺒﺮﻳﺰ

‫ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮي ﻛﺎهﮔِﻞ و ﺧﺎك

‫ﻋـﻄـﺮ ﻛـﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻧﻤﻨﺎك

‫زﻧﺪه ﻣﻴﺸﻪ

‫ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮي ﺧﺎك و ﺑﺎرون

‫ﻋـﻄـﺮ ﺗـﺮﻣﻪ و ﮔﻼﺑﺪون

‫زﻧﺪه ﻣﻴﺸﻪ

‫ﺗـﻮ ﻣﺜﻞ ﺷـﻬﺮ ﻛﻮﭼـﻴﻚ ﻣﻦ

‫ﻫـﻨﻮز ﺑـﺮام ﺧـﺎﻃـﺮه ﺳﺎزي

‫ﻫﻨﻮزم ﻗﺒﻠﻪي ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻤﺎزي

‫ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﺎد ﺑﺎزي ﻣﻦ

‫ﺗـﻮ ﻛﻮﭼـﻪﻫﺎي ﭘـﻴﺮ و ﺧﺎﻛﻲ

‫ﻫﻨﻮزم ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻋﺰﻳﺰ و ﭘﺎﻛﻲ

‫ﻣﻦ از ﺻﺪاي ﮔﺮﻳﻪي ﺗﻮ

‫ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﺑـﺎرون رﺳﻴﺪم

‫ﺗﻮ ﭼﺸﺎت ﺑﺎغ ﺑﺎرون زده دﻳﺪم

‫ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻳﻪ ﺑﺎﻏﻪ

‫ﺗـﻮ ﻏـﺮﺑﺖ ﻏﺮوب ﭘﺎﻳـﻴﺰ

‫ﻣﺜﻞ ﻣﻦ از ﻳﻪ درد ﻛﻬﻨﻪ ﻟﺒﺮﻳﺰ

‫ﻣﻦ از ﺻﺪاي ﮔﺮﻳﻪي ﺗﻮ

‫ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﺑـﺎرون رﺳﻴﺪم

‫ﺗﻮ ﭼﺸﺎت ﺑﺎغ ﺑﺎرون زده دﻳﺪم

‫ﻣﻦ از ﺻﺪاي ﮔﺮﻳﻪي ﺗﻮ

‫ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﺑـﺎرون رﺳﻴﺪم

‫ﺗﻮ ﭼﺸﺎت ﺑﺎغ ﺑﺎرون زده دﻳﺪم

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

*

code